Biểu tượng SH màu trắng cho SH350i – 86831K1WV10ZB

280.000